PHP7.1 连接 SQL Server2008 的方法

php tytrock ⋅ 于 2018-08-19 20:54:26 ⋅ 2239 阅读

1、安装php用于支持sql server的驱动器

下载地址:https://github.com/Microsoft/msphpsql/releases/tag/v4.1.3-Windows

各版本对应的驱动器:https://docs.microsoft.com/zh-tw/sql/connect/php/system-requirements-for-the-php-sql-driver?view=sql-server-2017


2、修改php.ini

extension=php_pdo_sqlsrv_7_ts.dll
extension=php_sqlsrv_7_tsdll


3、下载并安装ODBC Driver 11 for SQL Server

下载地址:https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36434


参考文档:

http://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver/ff657782.aspx

https://www.jb51.net/article/119632.htm

php7 https://www.cnblogs.com/huixch/p/7065033.html

回复数量: 0
  暂无评论~~
  • 请注意单词拼写,以及中英文排版,参考此页
  • 支持 Markdown 格式, **粗体**、~~删除线~~、`单行代码`, 更多语法请见这里 Markdown 语法
  • 支持表情,使用方法请见 Emoji 自动补全来咯,可用的 Emoji 请见 :metal: :point_right: Emoji 列表 :star: :sparkles:
  • 上传图片, 支持拖拽和剪切板黏贴上传, 格式限制 - jpg, png, gif
  • 发布框支持本地存储功能,会在内容变更时保存,「提交」按钮点击时清空
  Ctrl+Enter